За вработени

Известување

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

    Се известуваат учениците и родителите на учениците од I до VIII одделение дека СВИДЕТЕЛСТВАТА ќе се доделуваат на 28.06.2017 година, по следниот редослед:

 1. I-1,  во   10.00 часот                    10.  III-2,  во 10,30 часот
 2. I-2, во    10.00 часот                    11.  IV-1   во 10,30 часот
 3. II-1, во   10.00 часот                    12.  IV-2   во 10,30 часот
 4. II-2 , во  10.00 часот                    13.  V-2,   во 10,30 часот
 5. III-1, во  10.00 часот                    14. VI-1    во 10,30 часот
 6. V-1, во   10.00 часот                    15. VII-2   во 10,30 часот
 7. VI-2, во  10.00 часот                    16. VIII-1  во 10,30 часот
 8. VII-1, во 10.00 часот
 9. VIII-2 во 10.00 часот

Свидетелствата во подрачните училишта ќе се доделуваат во 10,30 часот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22.06.2017 година                                                                                     ВД   Директор

Мак.Брод                                                                                                Тони Ставрески


Content edited with HTML converter powered by 4html.net

Објавено на: Thursday, April 23, 2015

НАТПРЕВАР ГЕОГРАФИЈА

 

 

По извршените подготовки со група ученици на 13.03.2015г. (петок) беше спроведен училишен натпревар по ГЕОГРАФИЈА на тема „Европа“ во вид на тестирање, а по препорака на Географското друштво на Р.Македонија.

Тестот содржеше 16 прашања со можност за дополнување на барани податоци, со можни (максимални) 83 поени.

Според однапред утврдени пропозиции од страна на Друштвото првите пет најдобро рангирани ученици од училишниот натпревар ќе земат учество на регионален натпревар по ГЕОГРАФИЈА што ќе се одржина 18.04.2015г (сабота).

По прегледувањето на тестовите се констатира дека петте најдобро пласирани ученици се:

 1. Ивана Момироска од 9-2 одд со освоени 43 поени
 2. Тамар Анѓелкоска од 8-2 одд со освоени 42 поени
 3. Теодора Димоска од 9-2 одд со освоени 40 поени
 4. Габриела Спасеска од 9-2 одд со освоени 29 поени
 5. Бојан Димоски од 8-2 одд есо освоени 24 поени

 

             16.03.2015г.                                                                                                                    Предметен наставник

       Македонски Брод                                                                                                                    Милован Масески

Објавено на: Monday, March 23, 2015