За ученици

Известување

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

    Се известуваат учениците и родителите на учениците од I до VIII одделение дека СВИДЕТЕЛСТВАТА ќе се доделуваат на 28.06.2017 година, по следниот редослед:

  1. I-1,  во   10.00 часот                    10.  III-2,  во 10,30 часот
  2. I-2, во    10.00 часот                    11.  IV-1   во 10,30 часот
  3. II-1, во   10.00 часот                    12.  IV-2   во 10,30 часот
  4. II-2 , во  10.00 часот                    13.  V-2,   во 10,30 часот
  5. III-1, во  10.00 часот                    14. VI-1    во 10,30 часот
  6. V-1, во   10.00 часот                    15. VII-2   во 10,30 часот
  7. VI-2, во  10.00 часот                    16. VIII-1  во 10,30 часот
  8. VII-1, во 10.00 часот
  9. VIII-2 во 10.00 часот

Свидетелствата во подрачните училишта ќе се доделуваат во 10,30 часот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22.06.2017 година                                                                                     ВД   Директор

Мак.Брод                                                                                                Тони Ставрески


Content edited with HTML converter powered by 4html.net

Објавено на: Tuesday, June 27, 2017