За вработени

123

                                                                                                             О Г Л А С

за запишување на ученици во прво одделение

во учебната 2020/2021 година

Право на запишување во прво одделение имаат:

-Сите деца родени во 2014 година.

-По претходно барање од родителот и добиено мислење од стручната служба во училиштето можат да се запишат и деца родени во јануари 2015 година.

Потребни документи:

-Потврда за примени задолжителни вакцини за детето издадена од ЈЗУ Здравствен дом

- Потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа.

-Извод на родени на детето

-Лична карта од родител/старател(копија)

-Пријава за упис

Запишувањето го води Комисија за запишување на ученици во прво одделение во текот на месец јуни по претходно договорен термин на тел. 078/240-466 и 078/310-267 секој работен ден од 9-13 часот

            Мај 2020 година                                                                                                                                           директор

          Македонски Брод                                                                                                                                        Гоце Стојановски

Објавено на: Monday, March 23, 2015