Јавни набавки

                                                                                                                                

ЈАВНИ НАБАВКИ 2022 ГОДИНА <

                                                                                             

>Нaбавка на гориво и масла за комби возила >

                                                                                                                                

ЈАВНИ НАБАВКИ 2021 ГОДИНА <

                                           

>Дел 2 - тестенини ,млеко и млечни производи >

                                           

>Дел 5 - масло и киселина и разни артикли >

                                           

>Дел 3 - конзервирани производи >

                                                           

>Дел 6 месо и месни производи,риба,јајца >

                             

>Дел 4 - зачини >

                             

>Дел 7 - земјоделски производи >

                             

>Дел 1 - леб и бели печива >

                             

>II- дел : Превоз на ученици од местото на живеење до местото на учење и обратно за с.Сувидол, с. Латово,с.Сланско,с Требино и с.Локвица во учебната 2021/2022 година/ учениците учат во Македонски Брод >

                             

>Изградба на отворено кошаркарско игралиште >

                             

>Интернет услуги во подрачни училишта >

                             

>набавка на персонални и преносливи (лаптоп) компјутери >

                             

>Набавка на информатичка опрема >

                             

>Дел-1.Фиксни интернет услуги во подрачни училишта на ООУ Св.Климент Охридски-Македонски Брод кои се на следните локации: с.Манастирец и с.Самоков-општина Македонски Брод >

                             

>Фиксни интернет услуги во подрачни училишта на ООУ Св.Климент Охридски- Македонски Брод кои се на следните локации:с.Требино,с.Сувидол,с.Косово и с.Брест-општина Македонски Брод >

                             

>Набавка на електрична енергија >

                             

>Набавка на електрична енергија >

                             

>Детски реквизити >

                             

>I- дел : Превоз на ученици од местото на живеење до местото на учење и обратно за с.Зркле и с. Лупште, до крајот на учебната 2020/2021година почнувајќи од 01.03.2021- учениците учат во ПУ Самоков >

Јавни набавки
Документи, програми, извештаи