Визија и мисија

Визија:  

Училиштето ќе биде пријатно и безбедно место кое ќе овозможи современа, ефикасна и квалитетна настава приспособена според потребите и интересите на  учениците 

Цел на визијата

Можеме и знаеме преку образовниот процес да  влијаеме на создавање на здрави личности, кои ќе ги остварат обврските на одговорни граѓани

 

Мисија

Поттикнување на индивидуален развој, стекнување на применливи знаења, примена на современа образовна технологија и развивање на еколошка свест.

Цел на мисијата:

Училиштето може и знае да  нуди современа, модерна, квалитетна настава која е прилагодена на потребите на учениците.

Да бидеме  училиште koe нуди современа, модерна, квалитетна настава која е прилагодена на потребите на учениците и ќе  овозможи нивно креативно, интелектуално и позитивно оформување и надградување.

Да влијаеме на сестраниот развиток на личноста со вистински вредности и начела кои ги стекналe кај нас, а ќе и бидат двигател и водич низ лавиринтите на животот.

Визија и мисија
Документи, програми, извештаи