За ученици

Оглас

                                                                                                             О Г Л А С

за запишување на ученици во прво одделение

во учебната 2024/2025 година

Право на запишување во прво одделение имаат:

-Сите деца родени во 2018 година.

-По претходно барање од родителот и добиено мислење од стручната служба во училиштето можат да се запишат и деца родени во јануари 2019 година.

Потребни документи:

-Потврда за примени задолжителни вакцини за детето издадена од ЈЗУ Здравствен дом

- Потврда од стоматолошки и офталмолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа.

-Извод на родени на детето

-Лична карта од родител/старател(копија)

-Пријава за упис

Запишувањето го води Комисија за запишување на ученици во прво одделение во текот на месец мај по претходно договорен термин на Тел. 078/240-466 и 078/310-267 секој работен ден од 9-13 часот. Документите заено со пријавата се доставуваат во училиштето во периодот од 02.05.2024 до 31.05.2024 секој работен ден од 09 до 14 часот или по електронски пат преку порталот :uslugi.gov.mk.

            Мај 2024 година                                                                                                                                           директор

          Македонски Брод                                                                                                                                        Тони Ставрески

Објавено на: Tuesday, June 27, 2017