За родители

Прием на родители

И З В Е С Т У В А Њ Е За учениците,родителите/старателите и наставниците <

Почитувани, Ве известуваме за начинот и времето за враќање на бесплатните учебници од учебната 2021/2022 година Учениците од 9 и 5 одделение задолжените бесплатни учебници од учебната 2021/2022 година да ги вратат на ден 08.06.2022 година (среда) кај своите одделенски раководители во централното и сите подрачни училишта.Учениците од 6-8 одделение бесплатните учебници што ги користеа во учебната 2021/2022 да ги вратат на ден 09.06.2022 година (четврток). Наставниците што задолжија учебници во печатена форма за 4 одделение имаат обврска задолжително да ги вратат учебниците. Одделенските раководители благовремено да ги подигнат засписниците за вратени учебници од училишната библиотека и уредно да ги пополнат за секој ученик посебно. Доколку некој ученик не врати задолжен учебник истиот треба да го плати според ценовникот за изгубени или оштетени учебници изготвен од МОН. Одделенските раководители се должни добро да ги проверат учебниците според записниците. Доколку недостасува некој учебник тоа да го пријават кај библиотекарот на училиштето. Истовремено, се известуваат сите ученици кои имаат невратени лектири истите задолжително и навреме да ги вратат во училишната библиотека.

                                                                                                        >                                                                                                                                          ;                                            ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА РОДИТЕЛИ

ЗА РАЗГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ВО ООУ„Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ МАК.БРОД

Mартина Филипоска - Петок - 12:30 час >

Наташа Стојкоска- понеделник- 15.30

Јасна Наумоска Радеска- вторник -09.40

Златко Ристески -вторник -10.00-11.00

Драгана Златеска -вторник -12.00

Рената Т.Кузманоска- вторник -11.10-12.00

Мирјана Јандриеска- среда- 11.55-12.35

Нада Јаќимоска -петок -15.00

Звонко Блажески- петок -15.00

Маја Б. Тренкоска- среда- 12.00

Гордана Трајаноска- среда -08.00-09.30

Сара Радевска -четврток- 10.00-11.00

Наташа Когој -понеделник- 10.30-11.00

Јасмина Трајаноска- четврток -10.20-11.00

Светлана Танеска- среда- 13.40-14.20

Дијана М.Ристески- четврток -11.10-11.50

Елизабета Темелкоска- петок- 15.40

Маријана Ристеска -четврток- 13.40-14.20

Даниел Кузманоски -вторник- 12.00

Елена Новеска -понеделник -12.00

Богоја Стојаноски среда -10.30-11.20

Гордана Блажеска -четврток -10.30-11.30

Соња Спироска -вторник -11.10-11.50

Николина К.Дејаноска- вторник -9.40-10.20

Христина Трпческа- среда -9.40-10.20

Марјан Силјаноски- понеделник- 09.00-09.40

Александар Станкоски- среда- 12.00-12.45

Горан Ѓуроски -четврток -9.40-10.20

Мирјана Јандриеска- петок- 08.00-09.00

Марјана Трпеска- петок- 08.00-09.00

Владе Угриноски -среда- 09.40-10.20                              

>Линк за распоред на додатна, дополнителна настава >

.

            Септември 2021 година                                                                                                                                           директор

          Македонски Брод                                                                                                                                        Тони Ставрески

Објавено на: Wednesday, March 16, 2022