За родители

Прием на родители

                                                                                                        ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА РОДИТЕЛИ

ЗА РАЗГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ВО ООУ„Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ МАК.БРОД

Mартина Филипоска - Петок - 12:30 час >

Наташа Стојкоска- понеделник- 15.30

Јасна Наумоска Радеска- вторник -09.40

Златко Ристески -вторник -10.00-11.00

Драгана Златеска -вторник -12.00

Рената Т.Кузманоска- вторник -11.10-12.00

Мирјана Јандриеска- среда- 11.55-12.35

Нада Јаќимоска -петок -15.00

Звонко Блажески- петок -15.00

Маја Б. Тренкоска- среда- 12.00

Гордана Трајаноска- среда -08.00-09.30

Сара Радевска -четврток- 10.00-11.00

Наташа Когој -понеделник- 10.30-11.00

Јасмина Трајаноска- четврток -10.20-11.00

Светлана Танеска- среда- 13.40-14.20

Дијана М.Ристески- четврток -11.10-11.50

Елизабета Темелкоска- петок- 15.40

Маријана Ристеска -четврток- 13.40-14.20

Даниел Кузманоски -вторник- 12.00

Елена Новеска -понеделник -12.00

Богоја Стојаноски среда -10.30-11.20

Гордана Блажеска -четврток -10.30-11.30

Соња Спироска -вторник -11.10-11.50

Николина К.Дејаноска- вторник -9.40-10.20

Христина Трпческа- среда -9.40-10.20

Марјан Силјаноски- понеделник- 09.00-09.40

Александар Станкоски- среда- 12.00-12.45

Горан Ѓуроски -четврток -9.40-10.20

Мирјана Јандриеска- петок- 08.00-09.00

Марјана Трпеска- петок- 08.00-09.00

Владе Угриноски -среда- 09.40-10.20 .

            Септември 2021 година                                                                                                                                           директор

          Македонски Брод                                                                                                                                        Тони Ставрески

Објавено на: Wednesday, March 16, 2022